Skip navigation

Disclaimer

Vyloučení odpovědnost

 

1. Omezení odpovědnosti
Webová stránka byla vytvořena s co možná největší pečlivostí. Poskytovatel této webové stránky nepřebírá ovšem žádnou záruku za správnost, kompletnost a aktuálnost poskytovaných obsahů a informací. Užívání obsahu webových stránek se uskuteční na vlastní nebezpečí. Samotným použitím webové stránky se neuskuteční žádný smluvní poměr mezi uživatelem a poskytovatelem.

2. Odkazy
Webová stránka obsahuje odkazy na jiné webové stránky ("externí odkazy"). Tyto webové stránky podléhají odpovědnosti příslušných provozovatelů stránek. Při spojení externích odkazů nebyla zřejmá žádná porušení práv. Na aktuální a budoucí uspořádání odkazovaných stránek nemá poskytovatel žádný vliv.Neustálé ověřování externích odkazů není pro poskytovatele bez konkrétních upozornění na porušení práv myslitelné. Při obeznámení s porušením práv budou dotyčné externí odkazy neprodleně smazány.

3. Autorské právo / právo na ochranu služby
Poskytovatelem na této webové stránce zveřejňované obsahy podléhají německému autorskému právu a právu na ochranu služby. Jakékoliv využití, které není přípustné ze strany německého autorského práva a práva na ochranu služby, vyžaduje předchozí písemný souhlas poskytovatele nebo příslušného vlastníka práv.Toto platí především pro rozmnožování, úpravu, překlad, ukládání do paměti, zpracování příp. reprodukci obsahů v datových bankách nebo jiných elektronických médiích a systémech.Při tom jsou obsahy a práva třetích jako takové označeny. Nedovolené kopírování obsahů webových stránek nebo kompletní webové stránky není dovoleno a je trestné. Pouhé vytváření kopií a stahování pro osobní, soukromé a nekomerční použití je dovolené. Tato webová stránka se nesmí bez písemného povolení zobrazovat prostřednictvím třetích v rámech ani ve vnořených plovoucích rámech.

4. Ochrana dat
S návštěvou této webové stránky se mohou informace přes přístup uložit do paměti. Tato data, jako čas, datum a prohlížená stránka nepatří k osobním datům, nýbrž jsou anonymizována. Tyto se evidují pouze ke statistickým účelům.Předávání dál, třetím, ke komerčním nebo nekomerčním účelům se neuskuteční. Poskytovatel výslovně upozorňuje na to, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může vykazovat mezery, a že nemůže být dokonale chráněn před přístupem ze strany třetích. Použití kontaktních dat tiráže ke komerční reklamě je výslovně nežádoucí, ledaže by poskytovatel před tím udělil svůj písemný souhlas, nebo v případě, kdy již existuje obchodní vztah.Poskytovatel a všechny na této webové stránce uvedené osoby vyjadřují tímto svůj nesouhlas s jakýmkoliv komerčním použitím a předáváním svých dat dál třetím.